Privacyverklaring van Bond zonder Naam (online bestellingen)

Bond zonder Naam hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en aan het feit dat uw privacy wordt gerespecteerd.

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over welke gegevens we verzamelen en hoe wij met persoonsgegevens omgaan. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig met persoonsgegevens om.
Bond zonder Naam houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening EU 2016/679).

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring;
 • De verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Uw uitdrukkelijke toestemming vragen als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze willen respecteren.


Verwerkingsverantwoordelijke

Als Bond zonder Naam zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens die u met ons deelt. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Bond zonder Naam Sociaal Cultureel Werk vzw
Herentalsebaan 74
2100 Deurne
welkom@bzn.be

Aan wie is deze privacyverklaring gericht?

Deze privacyverklaring is van toepassing op al onze bezoekers en gebruikers, van onze webshop.

Er is een aangepaste privacyverklaring voor:
leden, deelnemers, en personen die belangstelling tonen voor onze activiteiten, diensten of producten

Waarvoor verwerken wij welke persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden door Bond zonder Naam verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden :

Aanvraag voor onze producten en diensten in behandeling te nemen (uitvoering overeenkomst)

 • De levering en betaling van door u bestelde goederen en diensten (uitvoering overeenkomst)
 • Contactname in geval van wijzigingen in levering of product (uitvoering overeenkomst)
 • Algemeen klantenbeheer, met inbegrip van facturatie en boekhoudkundige verwerking (uitvoering overeenkomst)
 • Het opvolgen en verwerken van klachten en retourzendingen (uitvoering overeenkomst)
 • Het beheer van uw account op onze website (uitvoering overeenkomst)
 • Het versturen en toezenden van direct marketing, nieuwsbrieven, acties en promoties (toestemming voor niet-klant, gerechtvaardigd belang voor klanten)
 • Het verzorgen en verbeteren van onze website, en opnemen van persoonsgegevens in anonieme tatistieken  (gerechtvaardigd belang verbetering dienstverlening)
 • Om te kunnen antwoorden op informatieverzoeken
 • Om te voldoen aan de wettelijke of reglementaire bepalingen waaraan wij zijn onderworpen (wettelijke verplichting)
 • Om studies, testen en statistieken bij het houden, voor o.a. trendanalyse

In zoverre de verwerking van persoonsgegevens plaatsvindt op basis van toestemming, heeft u steeds het recht om de gegeven toestemming te allen tijde in te trekken.


Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen en/of verwerken :

 • Persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam en adres (straat, nummer, postcode, gemeente, land)
 • Privé contactgegevens : telefoonnummer en e-mailadres
 • Financiële gegevens en bijzonderheden: rekeningnummer, IBAN, kaartnummers, codes betalingen, betaalgedrag, ...
 • Elektronische gegevens: IP-adres, locatie, cookies, surfgedrag, inloggegevens, gebruik sociale media, …
 • Login gegevens webshop (o.a. emailadres en paswoord)


We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.


Hoe verzamelen wij persoonsgegevens?

We verzamelen enkel persoonsgegevens die u zelf aan ons meedeelt en dit op verschillende wijzen, onder andere via inschrijvingsformulieren, invul- en contactformulieren op onze website, persoonlijk/telefonisch/e-mail contact, briefwisseling…
Andere gegevens worden op geautomatiseerde wijze verzameld bij gebruik van onze website, door het gebruik van cookies die informatie als IP-adres, gebruikt device of toestel, gebruik van de site, taal en type browser, … registreren.
Onze website gebruikt zowel functionele (technisch noodzakelijke) cookies als niet-functionele cookies. Bij uw eerste bezoek aan onze website wordt u gevraagd om onze verschillende soorten cookies te aanvaarden.

Voor een verder begrip van de wijze waarop wij cookies gebruiken om persoonsgegevens te verzamelen en te verwerken, verwijzen wij u graag door naar onze cookieverklaring op www.bzn.be/cookies

Wij verzamelen geen persoonsgegevens via derden, met uitzondering van de informatie ontvangen van onze betalingspartner.

Daarnaast kunnen wij eveneens gegevens afkomstig van derden gebruiken om uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te updaten

Welke gegevens dient u te verstrekken?

U bent niet verplicht uw persoonsgegevens mee te delen, maar weigering kan de correcte uitvoering van de bestelling en de overeenkomst sterk bemoeilijken.


Minderjarigen

Personen onder de 18 jaar en personen die niet beschikken over hun volledige rechtsbevoegdheid mogen hun persoonlijke gegevens niet mededelen op onze website.

Aan wie geven wij gegevens door?

Verwerkers

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij (externe dienstverlener) voor:

 • Het opslaan en verwerken van gegevens in de Cloud (via een Cloud Service Provider)
 • Het verzorgen van de internet omgeving (webhosting, mailhosting, ..)
 • Het verzorgen van IT-infrastructuur (o.a. IT netwerk, servers, …)
 • Het leveren van pakketten 
 • Het verwerken van retourzendingen
 • Het verwerken van betalingstransacties

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan externe dienstverleners of verwerkers waarmee wij geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten of waarvoor dezelfde bepalingen zijn overgenomen in de algemene contractvoorwaarden.

Met externe dienstverleners en verwerkers maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Ontvangers

Wij delen persoonsgegevens met de volgende externe partijen:

 • Organisaties die deel uitmaken van het samenwerkingsverband Bond zonder Naam (o.a. BZN SCW BZN Filet Divers)
 • Organisaties in directe relatie met ons als verwerkingsverantwoordelijke
 • Overheidsdiensten (o.a. subsidiërende overheden, fiscale administraties, sociale zekerheidsinstanties, …)

Met deze partijen maken wij uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn wij dan ook verplicht deze gegevens af te geven.

Op geen enkel moment verkopen of verhuren wij uw persoonsgegevens aan derde partijen.
Wij geven uw contactgegevens ook nooit door aan derden voor commerciële doeleinden.

Wij kunnen persoonsgegevens wel delen met andere derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft. U heeft het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.

Wij verstrekken in principe geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de Europese Economische Ruimte. Uw persoonsgegevens kunnen in bepaalde gevallen doorgegeven worden aan landen buiten de Europese Economische Ruimte. In dat geval worden uw persoonsgegevens beschermd door aanvullende specifieke contractuele verplichtingen overeenkomstig de verplichtingen van de Europese privacy regelgeving.

Hoe lang bewaren wij gegevens?

Bond zonder Naam bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het realiseren van het doel waarvoor deze zijn verstrekt, met in acht name van de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen, onder andere op gebied van boekhouding. Bewaartermijnen kunnen evenwel per doel verschillen.

Bond zonder Naam verbindt zich ertoe in geval er geen andere wettelijke termijnen worden opgelegd, de gegevens niet langer bij te houden dan 7 jaar na laatste bestelling of gebruik van de account.


Hoe worden uw gegevens beveiligd?

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige toegang, gebruik, verlies of openbaarmaking. Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens Bond zonder Naam van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen
 • We encrypteren de harde schijven van onze laptops
 • We gebruiken anti-virussoftware en een firewall en updaten deze systematisch en tijdig
 • Wij maken systematisch back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten
 • We testen en evalueren op geregelde tijdstippen onze maatregelen en stellen bij indien nodig
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens. Aan deze medewerkers wordt toegang verleend tot uw gegevens voor zover ze die informatie nodig hebben om hun taken naar behoren uit te voeren 
 • Bij nieuwe projecten die mogelijks een impact kunnen hebben op uw privacy wordt een analyse gedaan om uw rechten, de veiligheid en bescherming van uw persoonsgegevens te garanderen

Mocht zich toch een incident voordoen waarbij uw gegevens betrokken zijn, dan wordt u, in de door de wet voorziene omstandigheden, persoonlijk verwittigd.


Welke rechten heeft u?

U heeft recht van inzage en kopie van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben.

U heeft recht op verbetering en aanvulling wanneer uw gegevens onjuist of onvolledig zijn.

U heeft het recht op wissing of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben en die niet langer strikt noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze werden verwerkt. Wij behouden ons wel het recht voor te bepalen of uw verzoek gerechtvaardigd is.

U heeft het recht op beperking van gegevensverwerking: indien u bezwaar heeft tegen de verwerking van bepaalde gegevens, kan u vragen om deze verwerking te stoppen.
Tevens kunt u bezwaar maken tegen de manier waarop bepaalde persoonsgegevens van u verwerkt worden. Zo heeft u het recht zich te verzetten tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketing-doeleinden (via uitschrijfmogelijkheden in e-mails)

Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij.

Via het adres bovenaan deze privacyverklaring kan je ons contacteren om uw rechten uit te oefenen, vergezeld van een motivatie voor uw vraag. U kan ons ook contacteren via het contactformulier op onze website www.bzn.be.

Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. Om uw identiteit te controleren vragen wij om een kopie van de voorzijde van uw identiteitskaart toe te voegen aan uw aanvraag. We raden sterk aan om daarbij uw pasfoto onzichtbaar te maken en erbij te vermelden dat het om een kopie gaat.

De verwerking van uw persoonsgegevens omvat geen profilering en u zal dus evenmin aan geautomatiseerde beslissingen worden onderworpen.


Waar kan u terecht met klachten?

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens of over de uitoefening van uw rechten dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen via het adres bovenaan deze privacyverklaring.

U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming :

Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA)
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/
contact@apd-gba.be

Wijzigingen aan onze privacyverklaring

Bond zonder Naam kan van tijd tot tijd zijn privacyverklaring aanpassen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website. De laatste wijziging gebeurde op 17/10/2022.
Oudere versies van onze privacyverklaring zullen in ons archief worden opgeslagen. Stuur ons een e-mail als u deze wilt raadplegen.