Algemene voorwaarden voor online bestellingen

De hierna vernoemde Algemene Voorwaarden, die alle voorgaande vernietigen en vervangen, regelen de omgang tussen de klant en Bond zonder Naam (BZN) www.bzn.be.

Bond zonder Naam behoudt ten allen tijde het recht om de vermelde voorwaarden op deze website aan te passen.


Artikel 1: identiteit van de ondernemer.

Bond zonder Naam Sociaal Cultureel Werk vzw
Herentalsebaan 74
2100 Deurne

ingeschreven onder het ondernemingsnummer 0469 514 642

Telefoonnummer: + 32 3 201 22 10 (maandag-vrijdag 09:00-12:30u).
E-mailadres:  welkom@bzn.be
BTW nummer: BE 469 514 642


Artikel 2: toepassingsgebied.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Bond zonder Naam, en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand, tussen Bond zonder Naam en klant.

Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de klant langs elektronische weg beschikbaar gesteld. Indien dit om enigerlei reden niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst ter inzage aan de klant ter beschikking gesteld worden, en zo nodig kosteloos worden toegezonden.

De overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de Klant is verzonden per e-mail naar het door de klant opgegeven e-mailadres.

Indien de klant n.a.v. de bestelling geen bevestiging per e-mail ontvangt, werd de bestelling mogelijk niet verwerkt en/of is er mogelijk een fout gebeurd. Gelieve bij problemen contact op te nemen met de winkel op het telefoonnummer  00 32 3 201 22 10 van Bond zonder Naam of via email: welkom@bzn.be

Het plaatsen van een bestelling houdt in dat de klant de algemene voorwaarden aanvaardt.

De overeenkomst wordt afgesloten in het Nederlands.


Artikel 3: productenaanbod.

Het aanbod bevat een nauwkeurige omschrijving van het aangeboden product, welke de klant toelaat een goede beoordeling van het aanbod te vormen.  De afbeeldingen zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten.

Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschied, wordt dit duidelijk in het aanbod vermeld.

Als een artikel niet voorradig is, wordt de Klant daarvan op de hoogte gebracht. Het artikel wordt geleverd zodra het weer beschikbaar is, zonder bijkomende kosten. Als door omstandigheden buiten onze wil, artikelen of vervangende artikelen niet geleverd kunnen worden, wordt de bestelling geannuleerd en wordt de Klant daarover ingelicht.

Ondanks al onze inspanningen kunnen er in ons aanbod fouten zijn geslopen. Wij kunnen daarvoor in geen geval aansprakelijk worden gesteld. Bond zonder Naam behoudt het recht eventuele fouten in de productbeschrijving en/of afbeeldingen te verbeteren.


Artikel 4: prijs.

De prijzen in onze aanbiedingen gelden tot de aangegeven datum, behalve indien het BTW-tarief tussentijds wordt gewijzigd. Bestellingen dienen vóór het einde van de geldigheidsduur van het aanbod te zijn ontvangen. De in het aanbod van producten genoemde prijzen zijn uitgedrukt in Euro en inclusief BTW, maar exclusief de verzendkost.

Bond zonder Naam behoudt het recht om haar prijzen te wijzigen of eventuele fouten te verbeteren. Wanneer de klant hierdoor zou worden benadeeld, wordt hij/zij  hiervan per mail op de hoogte gebracht en heeft hij/zij het recht de bestelling te annuleren binnen de 7 dagen.  

Voor leveringen hanteert BZN een vaste verzendkost van € 5,00 (incl. BTW)

Prijsverhogingen na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.


Artikel 5: levering

De bestelling houdt aanvaarding in van de van toepassing zijnde algemene voorwaarden. Van wijziging in de voorwaarden wordt de Klant schriftelijk op de hoogte gebracht.

Bestellingen worden behandeld in volgorde van binnenkomst en zo lang de voorraad strekt. De bestelling (bij betaling via creditcard/bancontact/maestro/Mr Cash), wordt  normaal binnen de 7 dagen, op het door de Klant aangeduide afleveradres (thuis) aangeboden door de post.

De opgave van deze termijn is louter indicatief.

Wij behouden ons het recht voor om een bestelling te weigeren, het bedrag ervan te beperken of aan de levering voorwaarden te verbinden.

Eventuele klachten over leveringen dienen binnen 14 werkdagen na ontvangst van de artikelen telefonisch of per e-mail ingediend te worden.

Wij kunnen in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de schade veroorzaakt door niet (tijdige) levering.


Artikel 6: niet tevreden? (herroepingsrecht).

De klant heeft het recht aan de verkoper mee te delen dat hij/zij  afziet van zijn/haar aankoop, zonder betaling van een schadevergoeding en zonder opgave van motief, binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product. In dat geval zendt de klant de gehele of gedeeltelijke levering, in perfecte staat, samen met de afleveringsnota, per post terug  naar BOND ZONDER NAAM, Herentalsebaan 74, 2100 Deurne. De klant bewaart het origineel bewijs van afgifte aan de Post. 

Het betaalde bedrag mag je binnen 14 dagen na de verwerkingsdatum van je retour of annulering op je rekening verwachten.
Indien de Klant een kopij van dit bewijs aan BOND ZONDER NAAM bezorgt, wordt de terugbetaling van het product uitgevoerd binnen de 14 dagen na ontvangst van dit bewijs.

De kosten voor de terugzending zijn ten laste van de klant.

Neem hiervoor even contact op met de klantenservice via welkom@bzn.be
Wij betalen de Klant het volledige bedrag (excl. de verzendkost) zo spoedig mogelijk terug, doch uiterlijk binnen de 30 dagen na terugzending of annulering.

Eventuele klachten kunnen telefonisch 03 201 22 10 of per e-mail welkom@bzn.be ingediend worden aan de BZN Klantendienst.

Wij nemen nota van je klacht en trachten het probleem zo snel mogelijk op te lossen.

Indien je niet tevreden bent over de behandeling van je klacht, kan je de klacht nog voorleggen aan de FOD economie, K.M.O., Middenstand en energie, of aan de geschillencommissie via het Europees ODR (Online Dispute Resolution) Platform.

 

Artikel 7: eigendomsoverdracht.

De geleverde artikelen blijven ons eigendom tot ze volledig zijn betaald.


Artikel 8: betaling.

De klant is de prijs verschuldigd die Bond zonder Naam in haar bevestiging, conform artikel 4 van deze voorwaarden aan hem/haar heeft medegedeeld.

Onze facturen dienen contant betaald te worden. De klant kan op één of meer van de volgende manieren betalen:

Via creditcard (Visa en Master Card).
Deze betaalmogelijkheid is voor bestellingen binnen en buiten België. De klant voert  de creditcardgegevens via onze beveiligde SSL procedure in en wij zorgen samen met de creditcardorganisatie voor een correcte afhandeling. De creditcard wordt belast op het moment van bevestiging van bestelling.

Via Bancontact/Maestro/Mr Cash. 
Deze betaalmogelijkheid is alleen voor bestellingen binnen België. Bij deze handelt de Klant direct tijdens het bestelproces de betaling af met de eigen bank in de vertrouwde internet betaalomgeving, op basis van specifieke beveiligingsmethodes van de eigen bank.

Om de regelmatig voorkomende onregelmatigheden bij de online betalingen te voorkomen en te vermijden werkt Bond zonder Naam met de betalingsprovider Ingenico (Worldline), specialist in beveiligde betalingen. Bond zonder Naam neemt de nodige en nuttige maatregelen om alles vlekkeloos te laten verlopen, en kan derhalve niet verantwoordelijk gesteld worden voor enige schade van welke aard ook, hierbij opgelopen.

Niet-betaling op de vervaldag leidt van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling tot de verplichting ten laste van de klant om een maandelijkse interest van 1% op de verschuldigde som te betalen.  Een begonnen maand wordt als een volledige maand gerekend.  In geval van niet-betaling op de overeengekomen datum behoudt Bond zonder Naam eveneens het recht om elke latere levering van goederen onmiddellijk op te schorten. 

Elke klacht over of betwisting van de factuur moet gemeld worden aan Bond zonder Naam, Herentalsebaan 74, 2100 Deurne, binnen de 7 dagen na ontvangst van de factuur.


Artikel 9: overmacht.

In geval van overmacht is Bond zonder Naam niet gehouden haar verplichtingen aan de Klant na te komen.  Bond zonder Naam is gerechtigd haar verplichtingen op te schorten, voor de duur van de overmacht.


Artikel 10: verwerking persoonsgegevens.

De gegevens van de Klant worden opgeslagen in een verwerking en gebruikt voor interne, geautomatiseerde verwerking in het kader van verantwoord klantenbeheer en van onze bedrijfsvoering, zoals bijv. verwerking van bestellingen, evenals voor het toesturen van eigen aanbiedingen. Wij verstrekken geen gegevens aan derden die de persoonlijke levenssfeer aantasten. De Klant  beschikt uiteraard over het recht van toegang tot en verbetering van zijn/haar gegevens. Wenst de Klant geen andere aanbiedingen te ontvangen, dan kan hij/zij  ons dat schriftelijk mededelen. Onze verwerking is aangemeld bij de Commissie van de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer te 1000 Brussel.


Artikel 11.

Deze Algemene voorwaarden hebben voorrang op deze van de Klant (factuur of bestelbon). Ze zijn van toepassing zowel voor handelaars als niet-handelaars.


Artikel 12: toepasselijk recht.

Elk geschil betreffende huidige transactie valt onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen en enkel het Belgisch recht is van toepassing.

Bond zonder Naam Sociaal Cultureel Werk VZW
Herentalsebaan 74
2100 Deurne
www.bzn.be
Tel: +32 3 201 22 10
E-mail: bzn@bzn.be
Rek. nr. PNB Paribas Fortis, BE37 0016 2644 0628 BIC: GEBABEBB
H.R. Antwerpen 
Inschrijvingsnummer bij Ministerie Econ. Zaken 0469523847
BTW-nummer: BE 0469 514 642