Toekomst Stiltehoeve

Huidige werking Stiltehoeve stopt op 31 december 2018

De leefbaarheid en de toekomst van de Stiltehoeve zijn ons reeds lang een zorg. Naast een goede inhoudelijke werking, is het voor ons essentieel dat de financiële verplichtingen nagekomen worden en dat het project minstens “break even” werkt.
Dit is geen vanzelfsprekendheid. Op de buitengewone algemene vergadering van 30 november 2017 bleek immers dat BZN Metanoia vzw (Stiltehoeve) zich in een toestand van “virtueel faillissement” bevindt, én dat er dringende en grondige maatregelen nodig waren om enerzijds de grote verliezen te stoppen, en anderzijds om een oplossing te vinden voor het nakomen van de contractuele verplichtingen onder meer de terugbetaling van de obligatieleningen eind 2019.
Mede daarom werd op 21 december een nieuwe Raad van Bestuur aangesteld met de opdracht om de nodige maatregelen te nemen én om midden 2018 te rapporteren over de mogelijke inhoudelijke verbreding, de leefbaarheid, een goede juridische en financiële structuur.

Dit laatste is ondertussen gebeurd. De Raad van Bestuur van BZN Metanoia vzw (Stiltehoeve) rapporteerde aan de algemene vergaderingen van Bond zonder Naam vzw en BZN Metanoia vzw (Stiltehoeve), die uitzonderlijk samen bijeenkwamen.
De huidige werking verder zetten is onmogelijk, wegens financieel onhaalbaar. Iedereen erkent het waardevolle van het project, we hebben de voorbije jaren intensief geprobeerd om het waar te maken, maar het is te hoog gegrepen.
In het verleden zijn keuzes gemaakt op het vlak van bouw en verbouwing, inrichting van kamers en zaal, werking, … die teveel gekost hebben. Daarenboven zijn nog belangrijke bijkomende investeringen nodig om voldoende omzet te maken om het geheel rendabel te maken.
Beide algemene vergaderingen hebben in eer en geweten dan ook beslist om de huidige werking niet verder te zetten. We willen de bredere missie van Bond zonder Naam niet in het gedrang brengen.
Uit respect voor onze missie, voor onze donateurs, voor de andere doelgroepen waarvoor we ons engageren, stoppen we met de zwaar verlieslatende uitbating per 31 december 2018.

Nieuw maatschappelijk project met mensen uit kansengroepen

In deze situatie was het voor ons noodzakelijk om de geïnvesteerde middelen te recupereren én tegelijk zochten we naar een mogelijkheid om de infrastructuur – grond en gebouwen – verder aan te wenden voor het realiseren van maatschappelijke doelstellingen.

We zijn blij u te kunnen meedelen dat we een voorakkoord hebben met “Footstep vzw”, wiens sociale missie een duidelijke link heeft met Bond zonder Naam en BZN Metanoia (Stiltehoeve). Als maatwerkbedrijf (beschutte werkplaats, sociale werkplaats, leerwerkplaats) biedt Footstep tewerkstelling aan meer dan 500 mensen uit de kansengroepen. Ze realiseert tal van initiatieven onder meer bio kruidenteelt, aanleg en onderhoud van groen en openbare ruimte, horeca uitbating en verhuur van kamers en zalen voor workshops en activiteiten, poetsen en schilderen, meer industriële activiteiten in metaal en verpakking, … Footstep kan en wil financieel investeren in de aankoop en uitbreiding en is ook bereid om de uitbating op zich te nemen. Ook de vzw Gezondheidszorg “Bermhertigheid Jesu”, een belangrijke groep met activiteiten in de geestelijke gezondheidszorg (ambulante ondersteuning en begeleiding, centra voor psychische revalidatie, psychotherapeutisch centrum, psychiatrische ziekenhuizen, …) is bereid om mee te investeren en samen met Footstep en Bond zonder Naam verantwoordelijkheid op te nemen. BZN bekijkt nog of een beperkte investering in het nieuwe project wenselijk is.

Op die manier kan BZN de obligatiehouders eind 2019 terugbetalen, en kunnen alle contractuele verplichtingen verder nagekomen worden. Tegelijk realiseren we een belangrijk maatschappelijk project met rechtstreekse tewerkstelling van mensen uit de kansengroepen, zorgen we verder voor onthaal en verblijfsaccommodatie, bieden we mogelijkheden voor workshops, geven we ruimte voor bio-tuinbouw en –landbouw, is er respect voor de natuurlijke omgeving en borgen we de inbedding in de streek en de regionale netwerken, …
De komende maanden zullen gebruikt worden om een aantal zaken juridisch uit te klaren en het akkoord verder te formaliseren.

Thema stilte blijft belangrijk voor BZN

Stilte blijft meer dan ooit belangrijk voor Bond zonder Naam. BZN draagt verstillen en vertragen in het hart van haar missie, ze blijft dit doen en sluit zich verder aan bij de stiltebeweging in Vlaanderen. In het vorige magazine zijn alvast verschillende lokale activiteiten opgenomen die hiervan een concreet praktijkvoorbeeld zijn. Ook onze toekomstplannen en partners komen daar aan bod.

Onze zorg zal de komende maanden in het bijzonder uitgaan naar de medewerkers in de Stiltehoeve. Wij waarderen en zijn dankbaar dat ze elke dag, met hart en ziel, in niet makkelijke omstandigheden, de bezoekers verwelkomen. We kijken samen met hen om het huidige project waardig af te sluiten.

We danken onze vrijwilligers, collega’s, donateurs en sympathisanten voor de steun en het vertrouwen. We leren uit ervaring, ook uit deze ervaring. Dat maakt ons sterker om onze missie en doelstellingen te realiseren, dat maakt ons ook sterker als organisatie.
Vanzelfsprekend informeren we u over het vervolg.

Vragen en opmerkingen zijn ondertussen zeer welkom, via mail aan Anniek.Gavriilakis@bzn.be of telefonisch (GSM Anniek: 0485 99 62.34).

 

Anniek Gavriilakis,                                             Koen De Maesschalck,                             Frank Vanaudenaerde
Directeur BZN Voorzitter                                   Raad van Bestuur BZN                             Voorzitter Raad van Bestuur SH